Gebruiksvoorwaarden

Hieronder treft u de gebruiksvoorwaarden aan van Spirituele-agenda.nl, het platform dat Stichting Inscension gebruikt voor het gratis tonen van spirituele evenementen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel geregistreerde gebruikers als bezoekers van het platform. De hierin vervatte privacyverklaring geeft aan hoe Spirituele-agenda.nl omgaat met persoonsgegevens.
1. Aansprakelijkheid en garantie

1.1. Spirituele-agenda.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade en gevolgschade als gevolg van het gebruik van (informatie en/of materiaal van) de dienst. Alle aansprakelijkheid- en garantiebepalingen binnen deze gebruiksvoorwaarden strekken zich uit tot zowel het gebruik van geregistreerde gebruikers als dat van niet-geregistreerde bezoekers van de dienst van Spirituele-agenda.nl.
1.2. Spirituele-agenda.nl is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door elektronische storingen, schade ontstaan door storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatieverbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan Spirituele-agenda.nl levert, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de gebruikers van Spirituele-agenda.nl.
1.3. Spirituele-agenda.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid als Spirituele-agenda.nl tekortschiet bij de uitvoering van de dienst.
1.4. Spirituele-agenda.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van de (persoonlijke) informatie die door gebruikers van de dienst is op de site is geplaatst.
1.5. Spirituele-agenda.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van gebruikers als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Spirituele-agenda.nl jegens gebruikers, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Spirituele-agenda.nl.
1.6. Spirituele-agenda.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gebruikers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Spirituele-agenda.nl.
1.7. Hoewel Spirituele-agenda.nl zichzelf verplicht stelt zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Spirituele-agenda.nl, aanvaardt Spirituele-agenda.nl geen aansprakelijkheid voor enige schade aan de zijde van gebruikers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
1.8. Spirituele-agenda.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
1.9. Spirituele-agenda.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van gebruikers verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
1.10. Spirituele-agenda.nl kan niet de juistheid, volledigheid en nut van de informatie garanderen die wordt aangeboden door of via de dienst van Spirituele-agenda.nl. Spirituele-agenda.nl onderschrijft de informatie niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door gebruikers van de dienst is geplaatst of informatie die door Spirituele-agenda.nl namens deze gebruikers aan u is overgedragen. Alle informatie die aan de bezoeker van de dienst beschikbaar wordt gesteld door of via Spirituele-agenda.nl zijn en blijven eigendom van de schrijvers en niet van Spirituele-agenda.nl. Deze schrijvers zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de integriteit van de informatie.
1.11. Spirituele-agenda.nl kan niet garanderen dat Spirituele-agenda.nl foutloos functioneert en niet zal worden onderbroken door storingen. Spirituele-agenda.nl spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

2. Communicatie

2.1. Spirituele-agenda.nl kan niet worden aangesproken op de inhoud van de informatie die is geplaatst door gebruikers van de dienst, en fungeert niet als aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen die ontstaan op basis van de informatie die is geplaatst door gebruikers van de dienst.
2.2. Spirituele-agenda.nl gaat niet in op verzoeken van gebruikers om aanpassingen te verrichten op onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie, die door de gebruiker op de dienst is geplaatst. De verantwoordelijkheid hierover blijft geheel bij de gebruiker.
2.3 De gebruiker verklaart zichzelf met de aanvraag van een account akkoord met het ontvangen van incidentele e-mails van Spirituele-agenda.nl over veranderingen in de dienstverlening van beleidsmatige en functionele aard.

3. Gebruikmaking van de dienst

3.1. Onder gebruiker wordt binnen deze gebruiksvoorwaarden verstaan: de geregistreerde gebruiker, wie in het bezit van een geactiveerd account is gesteld, en vanuit dit account gemachtigd is informatie op de site van Spirituele-agenda.nl te plaatsen.
3.2. De gebruiker van de dienst verklaart zich bij de inschrijving en aanmaak van een account akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
3.3. Spirituele-agenda.nl behoudt zich steeds het recht voor om vanuit oogpunt van kwaliteitswaarborg van de dienst voorwaarden te stellen aan de registratie van aanvragers en activatie van accounts. Dit kan een éénvoudige toetsing behelzen van bestaande activiteiten van de aanvrager die op het internet zichtbaar zijn, en welke aansluiten op de intentie van de dienst van Spirituele-agenda.nl.
3.4. Spirituele-agenda.nl behoudt zich steeds het recht voor om informatie geplaatst door gebruikers zonder bijkomende uitleg te weigeren of te verwijderen.
3.5. Spirituele-agenda.nl behoudt zich steeds het recht voor om de account van gebruikers zonder bijkomende uitleg te weigeren, blokkeren of te verwijderen.
3.6. De gebruiker verklaart uitsluitend op datum gestelde evenementen op de algemene agenda’s van Spirituele-agenda.nl te plaatsen, en geen reclame of abonnementsinformatie.

Onder evenement wordt binnen de dienst van Spirituele-agenda.nl verstaan:
een activiteit van de gebruiker en/of georganiseerd door de gebruiker, vastgesteld op een bepaalde datum of periode, gericht op meerdere personen, openbaar toegankelijk voor een ieder die zich aanmeldt, en welke in haar aard aansluit op de intentie van de dienst van Spirituele-agenda.nl.

3.7. De gebruiker van de dienst verklaart zich zoveel mogelijk moeite te getroosten de informatie die hij of zij plaatst juist, volledig, tijdig en integer is, en aansluit op de intentie van de dienst van Spirituele-agenda.nl.
3.8. De gebruiker van de dienst verklaart zich in de plaatsing van de informatie op de site te beperken tot hetgeen waarvoor de dienst bestemd is. De gebruiker verklaart geen oneigenlijk gebruik te maken van de toegang tot de agenda van Spirituele-agenda.nl ten behoeve van commerciele profilering van producten en/of diensten en welke niet binnen de in deze gebruiksvoorwaarden gehanteerde definitie van een evenement vallen.
3.9. De gebruiker van de dienst verklaart zich zoveel mogelijk moeite te getroosten de informatie die hij of zij plaatst niet meervoudig wordt geplaatst, bijvoorbeeld in de situatie waarin de houder van een evenement en de organisator van een evenement niet één en dezelfde partij zijn.
3.10. De gebruiker van de dienst verklaart niet namens andere gebruikers of andere niet-geregistreerde derden informatie op de site te plaatsen, indien er tussen hen niet een duidelijke contractuele en/of directe persoonlijke verhouding bestaat waarin de gebruiker als organisator of tussenpersoon optreedt.
3.11. De gebruiker van de dienst verklaart Spirituele-agenda.nl te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door gebruikers en/of onvoldoende naleving door gebruikers van enige verplichting jegens Spirituele-agenda.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.
3.12. De gebruiker van de dienst verklaart dat de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van verantwoordelijkheden van Spirituele-agenda.nl jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van de gebruiker, steeds voor rekening en risico van de gebruiker zullen zijn.

4. Privacy

4.1. Deze bepalingen gaan uit van het beginsel dat u als bezoeker of gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat Spirituele-agenda.nl zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie – welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website – aan derden ter beschikking stelt.
4.2. U kunt als bezoeker onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Ten aanzien van geregistreerde gebruikers van de dienst kan het nodig zijn dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en website.
4.3. De webserver van Spirituele-agenda.nl verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de website van Spirituele-agenda.nl wordt dit cookie aangemaakt en geraadpleegd. Wellicht ten overvloede, deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet leiden tot vaststelling van uw identiteit.
4.4. De website van Spirituele-agenda.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. Spirituele-agenda.nl draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dus géén betrekking op andere websites en/of bronnen. Wij raden u aan de privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u enige persoonsgegevens verstrekt.
4.5. Spirituele-agenda.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerde beheerders hebben toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
4.6. Spirituele-agenda.nl zal de via deze site verkregen gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze privacybepalingen en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld.
4.7. Spirituele-agenda.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, en heeft hiertoe een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde(!) adres van uw computer (IP-adres, minus de laatste octet), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, u treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Spirituele-agenda.nl heeft hier geen invloed op. Spirituele-agenda.nl heeft Google expliciet geen toestemming gegeven om via Spirituele-agenda.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, zoals Adwords of Optimize, of gegevens te delen met derde partijen.
4.8. Spirituele-agenda.nl maakt ter bevordering van de veiligheid van deze website gebruik van een derde partij (Wordfence), welke maatregelen treft die vereisen dat het IP adres wordt opgeslagen. Deze wordt normaliter 90 dagen bewaard, tenzij het IP adres verband houdt met kwaadwillende requests, dan wordt het langer bewaard.
4.9. Spirituele-agenda.nl slaat voor communicatiedoeleinden uw naam en emailadres ter bewaring op in een CRM en e-mail service provider. Deze gegevens zijn opgeslagen bij een derde partij (Sendinblue).
5.0. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen. Spirituele-agenda.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

5. Slotbepalingen

5.1. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.
5.2. Op betrekkingen tussen de bezoeker en gebruiker van de dienst, en Spirituele-agenda.nl is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Gelderland.

Spirituele Agenda