Doelstelling

Doelstelling

Spirituele-agenda.nl is juli 2010 online gegaan, en beoogt een platform te bieden, waarop vraag en aanbod van spirituele evenementen elkaar kunnen vinden. Het wil een informatieknooppunt vormen waar gratis spirituele evenementen kunnen worden vermeld. Je kunt hier evenementen vinden die zich uitstrekken over alle gebieden binnen de samenleving, en die allen op hun eigen manier bijdragen aan positieve ontwikkeling op persoonlijk en collectief niveau. Dit platform wil de ruimte bieden aan een ieder die voelt binnen deze stroom zijn/haar bijdrage te leveren, om diens evenementen hier te etaleren. Van gerichte persoonlijke, spirituele groei binnen workshops tot georganiseerde initiatieven die een positieve impuls aan de inrichting van de maatschappij trachten te geven. Van lezingen en channelings over de actualiteit van het ascensieproces tot bijeenkomsten van wetenschappers die door de omarming van het multidimensionale karakter van de schepping de wetenschap naar een nieuw niveau optillen. Van culturele uitingen en luchtige feestelijkheden die heel bewust harmonie en saamhorigheid voor ogen hebben, tot serieuze aandacht voor de (spirituele) thema's waar de jeugd tegenwoordig mee te maken heeft. En van de verspreiding door individuen van nieuwe, creatieve uitingen die krachtige en transformerende energieën in zich dragen, tot gezamenlijke meditaties waarin met gerichte positieve intenties zaken in beweging worden gebracht.

Spirituele-agenda.nl nodigt je uit een kijkje te nemen in de verschillende agenda's op deze website, verdeeld per categorie en provincie, altijd geactualiseerd, gemakkelijk doorzoekbaar en op elk moment gratis te downloaden zodat je het ook offline op je gemakje kunt doornemen. En mocht de intentie van deze website je aanspreken, verspreid dan het nieuws over het bestaan van deze website, zodat de positieve, nieuwe energiebundeling die het tracht neer te zetten en vooruit te stuwen, in kracht mag toenemen!

 

Intentie

De intentie van Spirituele-agenda.nl is ruimte te geven aan evenementen, die activiteiten bevatten die passen binnen de stroom van de Nieuwe Energie, of het Nieuwe Bewustzijn. Er bestaat momenteel een breedgedragen en groeiende overtuiging dat er nu op Aarde een enorme golf van bewustwording gaande is, waarin deze Nieuwe Energie tot uiting komt. Deze Nieuwe Energie stimuleert de mens meer bewuste en verantwoordelijke keuzes te maken in de vormgeving van haar individuele en collectieve evolutie. Creatie vanuit deze energie steunt op een aantal pijlers:

- liefde, tolerantie en oordeelloosheid
- uitdrukkelijk besef en omarming van de spirituele realiteit en diens intrinsieke beginselen van éénheid, verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid
- gericht op uitsluitend positieve creatie en ontwikkeling

Vanuit een als noodzakelijk ervaren kwaliteitswaarborg hanteert Spirituele-agenda.nl het concept van de "Nieuwe Energie" als een toets voor deelname aan dit platform.

Met de term "spiritueel" binnen "spirituele evenementen" wordt op dit platform spiritualiteit in een brede zin bedoeld, dat wil zeggen dat hier evenementen te vinden zullen zijn die heel direct de geestelijke realiteit en actualiteit achter de fysieke wereld accepteren, omarmen, beschrijven en betrekken, maar ook evenementen die hier wellicht niet primair op gericht zijn, maar zich wel baseren op de basisdoelstellingen van bewustwording en geestelijke ontwikkeling, zoals liefde, éénwording, harmonisering, algemene welzijnsgroei en waarheidsvinding. Daar de inrichting en het functioneren van de maatschappij een weerspiegeling is van een bewustwordingsproces van het collectieve bewustzijn, gelden deze principes dan ook voor alle terreinen binnen de samenleving.

Een belangrijk kenmerk van bewuste creatie is dat dat op een wijze gebeurt waarin niets dan positieve energie geschapen wordt, en er op geen enkele manier directe of indirecte exploitatie binnen het collectief plaatsvindt, waarin voeding wordt gegeven aan het ontstaan van nieuwe disbalans en beperking van vrijheid en welzijn. Dat met andere woorden niets ten koste van niets gaat, maar een karakter draagt dat alles wat het aanraakt, optilt, en daarmee uitsluitend win-win situaties schept. Waarin technologie zich niet ten koste van het milieu ontwikkelt, waarin eenzijdige economische structuren niet het inherent sociale karakter van de mens verarmt, waarin individuele welvaart niet als een hoger goed dan collectief welzijn wordt beschouwd. Dit is natuurlijk altijd de uitdaging geweest, waarin allerlei theoretisch goed functionerende maatschappelijke systemen zijn bedacht, maar waarin de menselijke uitvoering ervan in de praktijk mankementen vertoonde door obstructieve elementen binnen het collectief bewustzijn. Zo kwam er of teveel nadruk op de belang van de individu ten koste van het belang van het collectief te liggen, of teveel nadruk op het belang van het collectief ten koste van het belang van het individu te liggen. Vanzelfsprekend ligt het ideaal in het evenwicht, waarin het individu en het collectief elkaar optimaal dienen.

De huidige golf van bewustwording lijkt dit te stimuleren en hier ruimte aan te geven. Dit zal ook een openheid en bereidheid vragen om oplossingen te zoeken buiten bestaande maatschappelijke constructies en los te breken van collectieve conditioneringen waarin dat niet voor mogelijk wordt gehouden. Of je deze golf nu een "spiritueel ascensieproces" noemt, of een bewustzijnsverschuiving, het valt moeilijk te ontkennen dat er momenteel in een rap tempo veel aan het veranderen is, en veel bestaande instituties aan het afbrokkelen zijn om plaats te maken voor deze verandering vanuit het Nieuwe Bewustzijn.